Hoofdpagina

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze SBR wiki beschrijft:

 • De Nederlandse Taxonomie (NT) en de NT-Architectuur (NTA). De NTA zijn bouwvoorschriften voor de Nederlandse Taxonomie en NT extensies;
 • Preparer Extensions (PE);
 • Consistente Presentatie (CP);
 • De processen van Logius / SBR met betrekking tot de NT en NTA;
 • De Nederlandse Proces Architectuur (NPA);
 • Linking & Signing (SBR Assurance);
 • Een 'Body of Knowledge' met betrekking tot SBR en XBRL.


SBR wiki voor NT en NTA

Deze wiki heeft enerzijds tot doel informatie te verschaffen met betrekking tot de NTA aan softwareleveranciers en partijen die extensies bouwen op de NT. Anderzijds heeft de wiki tot doel via opmerkingen en discussies informatie te verzamelen met betrekking tot onderhoud en beheer van de NTA.
Nederlandse Taxonomie Architectuur

De NTA wordt onderhouden door de Werkgroep NT. Discussies en besluiten zijn openbaar te raadplegen op Github:


Vanaf 2022 worden de NTA regels op een andere manier beschikbaar gesteld: Via een Respec template. Deze versie dient als vervanging voor de wiki. Dit is een tekstuele weergave van de regels. Vergeleken met de wiki heeft dit overzicht het voordeel dat het eenvoudig doorzoekbaar is door de inhoudsopgave en de 'one page' opzet. Voor het doorzoeken van regels kan gebruik worden gemaakt van een webtool. Deze kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te filteren op PE regels. Als derde mogelijkheid bieden we een 'machine readable' overzicht van JSON bestanden aan. Deze zijn te vinden op de eerder genoemde github repository.

SBR wiki voor informatie coördinatie NT en NTA

Elke NTA regel kan voorzien worden van commentaar indien blijkt dat de regel niet goed werkt of grote nadelen heeft. Aanpassingen in de NTA worden jaarlijks door NT partners vastgesteld na consultatie van intermediairs en softwareleveranciers.

Het agenderen van voorstellen tot verbetering en aanpassing is mogelijk via diverse kanalen. De SBR wiki vormt een belangrijk kanaal in het inventariseren en beoordelen van de wijzigingsvoorstellen.

Opmerkingen, reageren en voorstellen tot wijzigingen dienen in de overleg pagina te worden opgenomen (bovenaan tab 'overleg').


SBR wiki voor Preparer Extensions

De Preparer Extensions bieden rechtspersonen de mogelijkheid om via SBR aanvullende informatie te verstrekken in de jaarverantwoording. De eerste use-case voor deze situatie betreft de verplichte deponering van financiële jaarverantwoordingen bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Om de aanlevering van de jaarverantwoording met preparer extensions mogelijk te maken, dienen o.a. aangepaste gegevensarchitecturen te worden herzien en waar nodig geïmplementeerd.

 • Het Green Paper - Preparer Extensions (pdf) heeft gediend als basis voor de consultatie van het ontwerp voor preparer extensions binnen de verschillende SBR gremia. Dit document licht het ontwerp toe met betrekking tot gegevens, processen en techniek voor het deponeren van de verantwoording met preparer extensions via SBR.
 • De aanpassingen op de NTA zijn vastgelegd in de NTA-PE v1.3 (pdf)


SBR wiki voor Consistente Presentatie

De Consistente Presentatie specificatie beoogt om alle gebruikers van een XBRL-document in staat te stellen om een consistent, voor mensen leesbaar beeld te vervaardigen van de gestructureerde gegevens in XBRL formaat. Het document bevat een set van regels die gehanteerd kunnen worden voor het presenteren van een SBR rapportage in XBRL formaat. De juiste toepassing van deze regels zal ertoe leiden dat verschillende softwareprogramma’s een vergelijkbare output tot gevolg hebben bij het visualiseren van een XBRL instance document; oftewel een consistente presentatie.

 • Consistente Presentatie 1.3.1 (pdf)
 • Consistente Presentatie 1.3.2 (pdf)
 • Consistente Presentatie 1.3.3 (pdf)

De consistente presentatie wordt op Github publiek beheert en gepubliceerd.

SBR wiki voor Processenbeheer

Logius/SBR volgt de principes van BISL (Business Information Services Library) voor het besturen van haar processen. SBR is daarbij de uitvoerende en sturende partij, terwijl op Logius niveau richting wordt gegeven.

De portfolio van SBR bestaat uit het inrichten en tijdig ter beschikking stellen van de configuratie die noodzakelijk is voor taxonomie gebruik, en de taxonomie structuurregels en architectuurregels die vastgelegd worden in de SBR wiki voor integriteit van taxonomie ontwikkeling. SBR coördineert de processen die nodig zijn om de portfolio actueel en integer te houden.
Processen


SBR wiki voor Nederlandse proces architectuur

De Nederlandse Proces Architectuur (NPA) heeft als doel te komen tot een gestandaardiseerde werkwijze hoe in SBR verband wordt omgaan met processen (modelleren en uitvoeren), ook wordt gestreefd naar eenduidigheid van de koppelvlakken. Met de NPA hebben bestaande en toekomstige uitvragende partijen in een SBR keten handvatten om tot een uniform en efficiënt SBR procesontwerp en implementatie te komen.

SBR wiki voor Linking & Signing (SBR Assurance)

Linking & Singing is het proces van Waarmerken en Ondertekenen van (XBRL) documenten om tot SBR Assurance te komen. Dit kan gebruikt worden voor het ondertekenen van een accountantsverklaring en waarmerken van een jaarrekening door een accountant met een persoonsgebonden beroepscertificaat.

Teneinde te voorkomen dat de detached signature, die de hashes en signature value bevat, wordt afgekeurd als gevolg van verschillende berekeningswijzen, is een vaste set transformaties over een jaarrekening afgesproken.

Informatie over SBR Assurance is beschikbaar op SBR-nl.nl

SBR wiki voor Body of Knowledge

Het SBR Programma heeft als aanvulling op de reeds bestaande website www.sbr-nl.nl de SBR Body of Knowledge (afgekort BoK) ontwikkeld.

De BoK heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling, -borging en -verspreiding door het op gestructureerde en toegankelijke wijze ontsluiten en beschikbaar stellen van kennis op het terrein van SBR (Standard Business Reporting).
Body of Knowledge


Over de SBR wiki's

Deze wiki's zijn toegankelijk voor alle gebruikers. Alle pagina's zijn leesbaar zonder aanvullende toegangsrechten. Om opmerkingen te kunnen plaatsen en deel te nemen aan discussies zijn aanvullende toegangsrechten noodzakelijk. Om deze rechten te krijgen dient u zich aan te melden. U kunt hiervoor een bericht sturen naar dit adres.

In dit bericht moet de volgende informatie worden opgenomen:

 • Naam
 • Emailadres
 • Werkzaamheden / werkkring


Door u aan te melden voor aanvullende toegangsrechten gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens voor de interactie op de SBR wiki.

Het doel van de SBR wiki is het verkrijgen van input op het onderhoud en beheer van de NTA in een publieke omgeving, het informeren over de processen van SBR en het beschikbaar stellen van kennis op het terrein van XBRL/SBR. Daarbij is van belang dat zichtbaar is wie een opmerking heeft geplaatst en vanuit welk domein en rol, in kader van de weging van de opmerkingen, en daarmee wordt de transparantie van het besluitvormingsproces over aanpassingen geoptimaliseerd.

Voor dit doel zullen uw gegevens door de beheerder van de SBR wiki worden verwerkt en bewaard. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Wanneer u een opmerking plaatst op de SBR wiki zullen uw gegevens daarbij voor het publiek zichtbaar zijn. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u als alternatief uw opmerking via dit adres indienen of t.a.v. de NT/NTA via de Expertgroep Gegevens inbrengen.