1.0 - Body of Knowledge

Uit Logius SBR Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom in de SBR BoK

De SBR Body of Knowledge (afgekort BoK) is door het SBR Programma ontwikkeld als aanvulling op de website www.sbr-nl.nl.


A


Doelstelling van de BoK

De BoK heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling, -borging en -verspreiding door het op gestructureerde en toegankelijke wijze ontsluiten en beschikbaar stellen van kennis op het terrein van XBRL en SBR (Standard Business Reporting).

De BoK maakt onderdeel uit van een aantal omgevingen, dat het SBR Programma de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Deze omgevingen zijn in hun samenhang in onderstaand figuur schematische weergegeven.


A


De website van het SBR Programma vormt de basis voor de informatievoorziening van het SBR Programma. De website bevat vooral algemene informatie, gericht op het informeren en het verschaffen van informatie gericht op het aansluiten van de verschillende doelgroepen op SBR in de Nederlandse situatie. Voor nadere, specifieke en meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar een paar aparte omgevingen (zie hierna). De website biedt de gebruiker ook een aantal faciliteiten. Zo wordt in het onderhoudsproces van de Nederlandse Taxonomie (NT) gebruik gemaakt van Yeti een web-applicatie voor het bekijken en beoordelen van (voorgestelde wijzigingen in) een taxonomie en het kunnen plaatsen van opmerkingen en suggesties. Daarnaast is er een SBR selectietool KvK rapportages beschikbaar die gebruikers ondersteunt bij hun keuze voor een te gebruiken SBR rapportage.

Voor de softwareontwikkelaars en -leveranciers is door Logius de Aansluit Suite Digipoort als een aparte omgeving ontwikkeld. Deze omgeving wordt door Logius beheerd en onderhouden en bevat alle benodigde informatie / kennis die softwareontwikkelaars en -leveranciers nodig hebben om elektronische berichten (waaronder ook elektronische facturen of inkoopbestellingen) en SBR-rapportages te kunnen aanleveren aan Digipoort.

De SBR NT/NTA Wiki heeft tot doel informatie te verstrekken aan uitvragende partijen, softwareleveranciers, gebruikers van de Nederlandse Taxonomie (NT) en partijen die extensies (willen) bouwen op de NT, over de inhoud en de opzet van de NT en de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA). Deze wiki beschikt ook over de mogelijkheid via opmerkingen en discussies informatie te verzamelen of uit te wisselen met betrekking tot onderhoud, het beheer en het gebruik van de NT en de NTA. De SBR NT/NTA Wiki wordt beheerd door het SBR Team, dat verantwoordelijk is voor het onderhoud en het beheer van de NTA en de NT.


De inhoud van de BoK

De BoK bevat niet alleen actuele informatie, maar ook informatie die betrekking heeft op voorgaande jaren, naast achtergronden, uitkomsten van onderzoek, etc. Waar de website van het SBR Programma zich vooral richt op de Nederlandse situatie, is in de Bok ook veel informatie opgenomen over het gebruik van XBRL en SBR in andere landen. Op deze wijze wordt belangstellenden een zo compleet mogelijk beeld geboden van de mogelijkheden, de ontwikkelingen en het gebruik van XBRL en SBR. De BoK bevat een gestructureerde verzameling kenniscomponenten, die gericht is op het gebruik door verschillende doelgroepen. Op basis van in de BoK opgenomen ‘Leerwegen’ of ‘Routekaarten’ worden belangstellen geleid naar de voor hun doelgroep of kennisvraag relevante informatie. De BoK zal het dynamische karakter van de XBRL/SBR-ontwikkelingen weerspiegelen, wat betekent dat de BoK continu zal worden onderhouden en aangevuld.

Aandachtsgebieden

In de pagina 1.1 - Aandachtsgebieden is aangegeven welke verschillende kennisdomeinen in de BoK worden onderscheiden. De inhoud en het belang van een kennisdomein wordt op een aparte pagina nader toegelicht. Op deze pagina('s) zijn ook links opgenomen naar belangrijke achterliggend informatie en kennisbronnen.

Doelgroepen

Op de pagina 1.3 - Doelgroepen is een overzicht opgenomen van de verschillende doelgroepen die in de BoK worden onderscheiden. Per doelgroep is een korte beschrijving opgenomen. Op dit moment wordt er gewerkt aan ‘Leerwegen’ of ‘Routekaarten’ per doelgroep, die gebruikers van de BoK kunnen helpen bij het vinden van voor hen belangrijke informatie.

Kenniscomponenten

Op de pagina 1.2 - Kenniscomponenten is een overzicht opgenomen van de soort kenniscomponenten die in de BoK zijn opgenomen en op welke kenmerken deze in de BoK zijn ontsloten en waarop kan worden gezocht.


Het zoeken in de Bok en de gebruiksvoorwaarden

Op basis van de per kenniscomponent opgenomen verwijzingen kunnen belangstellenden via Zoeken om de voor hen noodzakelijke kennis vinden. De BoK bevat op dit moment in totaal ruim 200 kenniscomponenten, die als individuele 170 Kenniscomponenten zijn opgenomen, of gerubriceerd in een overzicht, zoals wetenschappelijke artikelen, boeken of presentaties.

Het is van belang dat gebruikers de auteursrechten, die op sommige kenniscomponenten rusten, eerbiedigen. Bij gebruik van (delen uit) documentatie van het SBR Programma zelf wordt SBR als bron vermeld. Bij gebruik van (delen van) documenten van derden waarnaar de BoK verwijst, worden de door de desbetreffende rechthebbende gegeven instructies (bijv. wijze van bronvermelding) gevolgd. De verantwoordelijkheid voor het gepaste gebruik van kenniscomponenten berust bij de gebruiker.

Het SBR Programma streeft er naar om de gebruiker van de BoK een zo volledig mogelijk beeld van XBRL/SBR te bieden, maar pretendeert niet volledig te zijn. Gebruikers van de BoK worden dan ook uitgenodigd om via sbr@logius.nl aan te geven welke belangrijke informatie zij missen, of welke informatie zij graag in de BoK opgenomen zouden zien.